ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นางมณีรัตน์  ราศีจันทร์

 นางมณีรัตน์ ราศีจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลคลองตำหรุ
นางจุฬาลักษณ์  น้อยพินิ

 นางจุฬาลักษณ์  น้อยพินิจ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาววิลาวัลย์  ชาตะกูล

 นางสาววิลาวัลย์ ชาตะกูล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวพรนิภา  ฉายายน

 นางสาวพรนิภา  ฉายายน

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางเบญจพร  ภูวทิต

 นางสาววิลาวัลย์ ชาตะกูล

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
นายวรท  โฉมจังหวัด

 นายวรท  โฉมจังหวัด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 สถานที่ รพ.สต.คลองตำหรุ


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ