ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นางจรรยา โพธา

นางจรรยา โพธา

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.แสนสุข
นางสาวกัญญ์ภรณ์  โรจนกูลเศรษฐ์

 นางสาวกัญญ์ภรณ์ โรจนกูลเศรษฐ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางลักษณาวดี งามธุระ

 นางลักษณาวดี งามธุระ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายกิตติศักดิ์ ขันคำ

 นายกิตติศักดิ์ ขันคำ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกัญญาภัค ประทุมชมภู

 นางสาวกัญญาภัค ประทุมชมภู

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวธิติกร  เวสารัตน์

 นางปูชิตา ทำเนา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวบุณยวีร์ แก้วพฤกษ์

 นางสาวบุณยวีร์ แก้วพฤกษ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวนันทิตา จันทร์ดำ

 นางสาวนันทิตา จันทร์ดำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวนันทิตา จันทร์ดำ

 นางอำไพ วรสุข

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.แสนสุข


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข

 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข

 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนสุข