ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นายณรงค์ ญาณประภาส

 นายณรงค์ ญาณประภาส

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท้องคุ้ง
นางสุดารัตน์ ศรีสุวรรณ

 นางสุดารัตน์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพุทธชาติ สว่างเนตร

 นางพุทธชาติ สว่างเนตร

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ นาสา

 นางสาวศิริวรรณ นาสา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
  นางสาวปรีดีภรณ์ พวงมาลัย

  นางสาวปรีดีภรณ์ พวงมาลัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารสุขปฎิบัติงาน
นางสาวพิญญาพัชญ์ พัชรพันธุ์กร

 นางสาวพิญญาพัชญ์ พัชรพันธุ์กร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารสุขปฎิบัติงาน
นางสาวธัญญนันท์ วันประดุง

 นางสาวธัญญนันท์ วันประดุง

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์
นางสาวเพ็ญพิชชา ชนูนันท์

 นางสาวเพ็ญพิชชา ชนูนันท์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นายสมศักดิ์ ถิรารางค์กูล

 นายสมศักดิ์ ถิรารางค์กูล

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางจเร ไวยกุล

 นางจเร ไวยกุล

ตำแหน่ง : แม่บ้านรพ.สต.บ้านท้องคุ้ง

 สถานที่ รพ.สต.ท้องคุ้ง เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องคุ้ง

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องคุ้ง

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องคุ้ง