ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

นายสิปปวิชญ์ บุญฤทธิ์

 นางสาวยุพดี  ชมดี

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองไม้แดง
นางวิภาวี สุธากุลวิรัฐ

 นางวิภาวี  สุธากุลวิรัฐ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวไทรงาม เจริญสว่าง

 นางสาวไทรงาม  เจริญสว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสุรีภรณ์  นาคาสัย

 นางสุรีภรณ์   นาคาสัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเฉลิมพร  หีบแก้ว

 นางสาวเฉลิมพร   หีบแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวธิติกร เวสารัตน์

 นายประวิตร ต้นแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวอัญญมณี  ราวุธกุล

 นางสาวอัญญมณี   ราวุธกุล

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
นางสาวสุนันท์  เกิดโต

 นางสาวสุนันท์    เกิดโต

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวปุณยนุช   แจ้งโพธิ์

 นางสาวปุณยนุช     แจ้งโพธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางสุภี  ประสิทธิ์สุข

นางสุภี   ประสิทธิ์สุข

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.หนองไม้แดง


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง

 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดง