ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นายบุญเลิศ โฉมจังหวัด

 นายบุญเลิศ โฉมจังหวัด

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บางทราย
นางจริยา อภิชาตวณิชย์

 น.ส.ภัธภร บุญยกร

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจริยา อภิชาตวณิชย์

 นางจริยา อภิชาตวณิชย์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบุศรา สุขสวัสดิ์

 นางบุศรา สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ปาริชาติ กระแสร์ชล

  น.ส.ปาริชาติ กระแสร์ชล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายนทิพร ศรีผ่อง

 นายนทิพร ศรีผ่อง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายโชติวัฒน์  พัธรสุคนธ์

 นายโชติวัฒน์ พัธรสุคนธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นายนพนันท์  โฉมจังหวัด

 นายนพนันท์ โฉมจังหวัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.วิภารัตน์ อยู่เกียม

 น.ส.วิภารัตน์ อยู่เกียม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสันติสุข โพธิสวัสดิ์

 นายสันติสุข โพธิสวัสดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตภิบาล
นางละเอียด จันทะสิน

 นางละเอียด จันทะสิน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน รพ.สต.บางทราย

 สถานที่ รพ.สต.บางทราย


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย