ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

นาง วิมลรัตน์ ธนะไพบูลย์

 นางวิมลรัตน์ ธนะไพบูลย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หัวโกรก
นางสาวรัตนา ประเทืองผล

 น.ส.รัตนา ประเทืองผล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวสิริกร  จิตจำนงค์

 น.ส.สิริกร  จิตจำนงค์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว มะลิวัลย์ อยู่ทองหลาง

 น.ส.มะลิวัลย์ อยู่ทองหลาง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (พกส.)
นางสาว สุดารัตน์ ญาณประภาส

 น.ส.สุดารัตน์ ญาณประภาส

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (พกส.)
นาง จุลี  สามารถ

 น.ส.พัชรี  ไชยเมืองชื่น

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก (พกส.)
 

 สถานที่ รพ.สต.หัวโกรก


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโกรก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโกรก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโกรก