ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

นางเบญจมาศ  เฉลิม

 นางเบญจมาศ  เฉลิม

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองรี
นางอุทุมพร  วรรัตน์

 นางอุทุมพร  วรรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นาง นิชานันท์  สมคำศรี

 นาง นิชานันท์  สมคำศรี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พ.จ.อ.หญิงสปันนา  ลิ้มภัคดี

 พ.จ.อ.หญิงสปันนา  ลิ้มภัคดี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภาพ  สินเธาว์

 นางสุภาพ  สินเธาว์

ตำแหน่ง : นักวิชาการปฏิการ
นางสาวพัชรี  ไชยเมืองชื่น

 นางสาวพัชรี  ไชยเมืองชื่น

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวฐิตาภรณ์  ยินดีสุข

 นายโชติวัฒน์ พัธรสุคนธ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน

 สถานที่ รพ.สต.หนองรี


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี