ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นพ.ศิริชัย  ลิ้มสกุล

 นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นพ.วิชัย  ธนาโสภณ

 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 นางรุ่งทิวา พานิชสุโข

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นายเสรี เจตสุคนธร

 นายเสรี เจตสุคนธร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริหารงานสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี