ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นายวินิต  วิไลวงษ์วัฒนกิจ

 นายวินิต   วิไลวงษ์วัฒนกิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.อ่างศิลา
นางรัชนี   นุตเจริญ

 น.ส.ภัธภร บุญยกร

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเพชรลดา  เรืองสิทธิ์

 นางสาวเพชรลดา   เรืองสิทธิ์

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
นางสาวประภัสสร   จันดี

 นางบุศรา สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พกส.)
นางสาววารีรัตน์  จิตต์สม

 นางสาววารีรัตน์   จิตต์สม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(พกส.)
นางสาวอุศา  วัฒนอินทร์

 นางสาวอุศา   วัฒนอินทร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำตึก
นางสาวเบญจพร  เอี่ยนเหล็ง

 นางสาวเบญจพร    เอี่ยนเหล็ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทองคำ  คู่กระสัง

 นางสาวทองคำ   คู่กระสัง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวธารา  สินธุแปง

 นางสาวธารา   สินธุแปง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 สถานที่ รพ.สต.อ่างศิลา


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา