ข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุขภาพรวม รพ.สต.

 
จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข 105 คน


ภาพรวมสัดส่วนของบุคลากรที่ให้บริการต่อประชากร UC อำเภอเมืองชลบุรี

ประเภท จำนวน Pop Uc สัดส่วน จนท : ประชากร เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนขาด
พยาบาลวิชาชีพ 31 222,455 1:7,176 1:2,500 58
บุคลากรสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ 105 22,455 1:2,119 1:1,250 73