ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นางพีรดา  สุขทวี

 นางพีรดา สุขทวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปึก
นางจริยา อภิชาตวณิชย์

 น.ส.ภัธภร บุญยกร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวน้ำฝน  วรรัตน์

 นางสาวน้ำฝน วรรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสมพร  อัครเดชเรืองศรี

 นางสาวสมพร อัครเดชเรืองศรี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพัชรา  ช่วยป้อง

 นางพัชรา ช่วยป้อง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวภัคพัชร์  กุลสิริธราพงษ์

 นางสาวภัคพัชร์ กุลสิริธราพงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางชัญญา สมนาศรี

 นางชัญญา สมนาศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสมหมาย  แซ่อิ้ว

 นางสมหมาย แซ่อิ้ว

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.บ้านปึก


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก