ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นางอาภิสรา  วงศ์สละ ผอ

 นางอาภิสรา วงศ์สละ

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสวน
นางฐิติพร  ยอดประเสริฐ

 นางฐิติพร ยอดประเสริฐ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ)
นางจริยา อภิชาตวณิชย์

 นางนภารัตน์  ธัญถิรโสภนากุล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (เวชปฏิบัติ)
นางสุพิชญา  พันมูล

นางสุพิชญา  พันมูล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวธนันภา  กุลเกิด

  นางสาวธนันภา กุลเกิด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิภารัตน์  จันแจ่ม

นางสาววิภารัตน์  จันแจ่ม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวจันทิพา  ขำถนอม

 นางสาวจันทิพา  ขำถนอม

ตำแหน่ง :แพทย์แผนไทย
นางสาวยศวดี  ผ่องศรี

นางสาวยศวดี  ผ่องศรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสาวญาตาวี  รัตนศิลป์

 นางสาวญาตาวี  รัตนศิลป์

ตำแหน่ง : งานสารสนเทศ
นางสุดารัตน์ จำพานิชย์

 นางสุดารัตน์ จำพานิชย์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางสาวรุ่งทิวา  วินธิมา

 นางสาวรุ่งทิวา  วินธิมา

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางบุญยงค์ ศิริรจน

 นางบุญยงค์  ศิริรจน์

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
นางสุพัตรา  เย็นใจ

 นางสุพัตรา  เย็นใจ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง(เทศบาลเมืองบ้านสวน)
 

 สถานที่ รพ.สต.บ้านสวน


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน