ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อ.เมืองชลบุรี

นาย อนนท์ ไพรรัตน์สมวงศ์

 นายอนนท์ ไพรรัตน์สมวงศ์์

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ
นาย ไพโรจน์  นนท์วุฒิชัย

 นายไพโรจน์ นนท์วุฒิชัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นาง ทิพสุคนธ์  กิ่งมณี

 นางทิพสุคนธ์ กิ่งมณี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง สุกัญญา  วัลลภาทิตย์

 นางสุกัญญา วัลลภาทิตย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส. พรลักษมี  ผึ้งหลวง

 นางสาวพรลักษมี ผึ้งหลวง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
น.ส. ชนากานต์ วิมลรัตน์

 นางสาวชนากานต์ วิมลรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นาย พีรพงษ์ เจนสถิรพันธุ์

 นาย พีรพงษ์ เจนสถิรพันธุ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส. อธิติญา  อยู่ชาวนา

 นางสาวอธิติญา อยู่ชาวนา

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ