ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นายสิปปวิชญ์  บุญฤทธิ์

 นางเรืองวิไล วระโพธิ์

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เสม็ด
นางสาระภี  มณีโชติ

 นางสาระภี  มณีโชติิ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางขนิษฐา  นิธิจิรวัฒน์

 นางขนิษฐา นิธิจิรวัฒน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุกัญญา  ทิคะวะ

 นางสุกัญญา  ทิคะวะ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวรศักดิ์  จิตวงศ์

 นายวรศักดิ์  จิตวงศ์์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวธิติกร  เวสารัตน์

 นางสาวธิติกร เวสารัตน์

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
นางสาวพจมาน  กุลบุญยา

 นางสาวพจมาน  กุลบุญยา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นายศิริสิทธิ์  สุขก่ำ

 นายศิริสิทธิ์  สุขก่ำ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 สถานที่ รพ.สต.เสม็ด


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

 อาคารสถานที่