• b1.png
 • b2.jpg
 • b2.png
 • b3.jpg
 • b4.jpg
 • b5.jpg
 • b6.jpg
 • b7.jpg
 • b8.jpg
 • b9.jpg
 • b10.jpg
 • b11.jpg
 • b12.jpg
 • b13.jpg
 • b14.jpg
 • b15.jpg
 • b16.jpg

Data Center Chonburi

ระบบข้อมูลส่วนกลางจังหวัดชลบุรี

mile

Template KPI
ตัวชี้วัด

Key Performance Indicator ระดับข้อมูลจังหวัดชลบุรี

data

PDC Province Datacenter Chonburi

ระบบข้อมูลสารสนเทศและระดับจังหวัด

report4

HDC 43 แฟ้มชลบุรี

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ เพราะสุขภาพของคนไทยทุกคนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ เราอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน

h18

JHCIS

ระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ่อทอง  [รายละเอียด

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบางละมุง  [รายละเอียด

a02 ขอเชิญอบรมร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

   [รายละเอียด] [ลงทะเบียน

a02 การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) สำหรับส่วนราชการคลิก ]

a02 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ [ คลิก ]

a02 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ [ คลิก ]

 
 เชิญ Download คู่มือความรู้ด้านภัยสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ลิขสิทธิ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  [Download

 ขอเชิญอบรมร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

   [รายละเอียด] [ลงทะเบียน

 

คปสอ.เมืองชลบุรี

ขนาดพื้นที่ และข้อมูลประชากร

 ข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุขภาพรวม รพ.สต.

ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองชลบุรี

bow 50 ยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองชลบุรี

      1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
      2.เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
      3.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ
      4. พัฒนาระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพ และผู้ติด ให้มีประสิทธิภาพ
 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์